Koulutusmateriaalia


Säteilysuojelun täydennyskoulutusmateriaali terveydenhuollossa

Alla taustaa koulutusvaatimuksista ja linkkejä omatoimiseen opiskeluun sopiviin sisältöihin.

Koulutustarpeet ja velvoitteet ST-ohjeen 1.7 perusteella


ST-1.7 mukaan säteilysuojelukoulutusta tulee antaa:

 1. perus- ja jatkokoulutuksensa yhteydessä 

 2. säännöllisesti täydennyskoulutuksena koko työssäoloajan
 3. uusia säteilylaitteita käyttöön otettaessa (käyttökoulutus) 

 4. uusia tutkimus- ja hoitomenetelmiä käyttöön otettaessa.

Näistä kolme viimeistä kohtaa koskevat täydennyskoulutusta.

 1. Koulutusmäärävelvoite
  Hammaslääkärit, erikoishammaslääkärit,
 2. suuhygienistit, suun terveydenhoidon osaamisalan/koulutusohjelman suorittaneet lähihoitajat ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka voivat tehdä lääkärin ohjeiden mukaan hammaskuvauksia ja
 3. sairaanhoitaja, ensihoidon osaamisalan/koulutusohjelman suorittanut lähihoitaja ja muu hoitohenkilöstö, joka voi avustaa säteilylle altistavan toimenpiteen suorittamisessa toimenpidevastuussa olevan lääkärin valvonnassa

Kaikille hammasröntgentutkimuksissa säteilyn käyttöön osallistuville työntekijäryhmille koulutusta pitää järjestää vähintään 20 tuntia 5 vuoden aikana.

Koulutustietojen tallennus
Toiminnan harjoittajan on pidettävä kirjaa säteilyn käyttöön osallistuvan henkilöstönsä täydennyskoulutusta koskevista tiedoista (koulutuksen sisältö ja määrä) siten, että täydennyskoulutus voidaan todentaa työntekijäkohtaisesti vähintään viiden vuoden ajalta. Suositeltava käytäntö on, että toiminnan harjoittaja laatii työntekijöilleen täydennyskoulutusohjelman, jonka toteutumista seurataan.

Mitä koulutusta voi sisällyttää säteilysuojelun täydennyskoulutukseen
Koulutuksen sisältövaatimukset on kuvattu ST-ohjeen 1.7 liitteessä A Täydennyskoulutus voi olla ohjattua opetusta (ryhmätyötä, demonstraatioita, ohjattua käytännön harjoitusta), omatoimista opiskelua tai osallistumista koulutustilaisuuksiin. Jos täydennyskoulutusohjelmaan kuuluu omatoimista opiskelua, sen osuus on määriteltävä etukäteen ja sen suorittaminen on dokumentoitava.

Täydennyskoulutus voi olla ohjattua opetusta (ryhmätyötä, demonstraatioita, ohjattua käytännön harjoitusta), omatoimista opiskelua tai osallistumista koulutustilaisuuksiin. Omatoimisen opiskelun suorittamisen on syytä dokumentoida koulutettavan kirjallisella ilmoituksella koulutuksen suorittamisesta. Vaihtoehtona on laatia lyhyt tentti tai kuulustelu itseopiskelun suorittamisesta. Joka tapauksessa omatoimisen opiskelun sisältö tulee määritellä erikseen. ST-ohjeen 1.7 liite A on sellaisenaan turhan laaja eikä anna suoria kirjallisuusluetteloita. Omatoimista opiskelua voi sisällyttää täydennyskoulutukseen noin kymmenen tuntia ja sen sisältö voidaan koota seuraavista aiheista.


Omatoimiseen opiskeluun soveltuvat ST-ohjeen 1.7 liitteen A pääotsikoiden mukaisista aiheista esimerkiksi seuraavat kirjat ja julkaisut:

Teoreettista pohjaa säteilystä ja sen haitoista löytyy alla mainituista teoksista:

Säteilyfysiikan perusteet; STUK: Säteily ja sen havaitseminen, luvut

 1. Ydin- ja säteilyfysiikan perusteet,
 2. Suureet ja yksiköt,
 3. Säteilyn ilmaisimet.

Kirja on luettavissa STUKin sivuilla pdf-muodossa.

Säteilybiologian perusteet: Säteilyn terveysvaikutukset –kirjan luvut

 • Johdatus solubiologiaan - Perimän rakenne ja toiminta,
 • Säteily ja solu,
 • Säteilyn haittavaikutusten luokittelu,
 • Säteily ja
  syövän synty,
 • Säteily ja raskaus.
Kirja on luettavissa STUKin sivuilla pdf-muodossa.


Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet löytyvät kaikki Stuklexistä.

Säteilysuojelusäädökset löytyvät pääosin STUKLEXin sivuilta; Lainsäädännön osalta ainakin säteilylaki, säteilyasetus ja STM:n asetus säteilyn käytöstä terveydenhuollossa ovat oleellista luettavaa, vaikka ne tulisivat kursseillakin läpikäytyä.

Säteilyturvallisuus työpaikalla perustuu suurelta osin viranomaisohjeisiin, joten ST-ohjeet

ST-ohje 1.1,Säteilytoiminnan turvallisuusperusteet,

ST-ohje 1.3, Säteilylähteiden varoitusmerkinnät,

ST-ohje 1.4 Säteilyn käyttöorganisaatio,

ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta,

ST 1.5 ST-ohje 1.6, Säteilyturvallisuus työpaikalla,

ST-ohje 1.7, Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa,

ST-ohje 1.8, Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus, sopivat luettavaksi.


Käytännönläheisempää tietoa ja ohjeistusta löytyy mm seuraavista julkaisuista

Säteilyn käyttö lääketieteessä, röntgentutkimus, hammasröntgentutkimus ja röntgensäteilylle altistavat toimenpiteet selviävät useammasta lähteestä, joista oleellisia ovat ST-ohje 3.1, Hammasröntgentutkimukset terveydenhuollossa jossa käsitellään sekä teknisiä asioita, että myös hammasröntgentoimintaa. STM:n asetus säteilyn käytöstä terveydenhuollossa
ohjaa oikeutusharkinnassa ja optimoinnissa, samoin kuin myös antaa
vihjeitä itsearvioinnin ja kliinisen auditoinnin kohteista.

Laadunvarmistuksen kohteista ja menetelmistä saa lisää tietoa STUKin sivuilta STUK opastaa sarjan ohjeista KKTT-laitteen käyttö, Hammasröntgentoiminnan laadunvalvonta ja kuvaushuoneen säteilysuojaus , osin kannattaa lukea myös Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaopasta, joka sisältää ohjeita näyttölaitteiden osalta, samoin kuvailmaisimien
teknisiin testeihin. Siinä ainakin luku 4.6 kannattaa sisällyttää omatoimisen opiskelun materiaaliksi.


Käyttöohjeet
Laitteiden ja ohjelmistojen käyttöohjeet ja tutkimusmenetelmien soveliaat suoritustavat kuuluvat olennaisena osana röntgenlaitteiden turvalliseen käyttöön, siksi niihin perehdyttäminen tutustuminen kuuluu olennaisena osana säteilysuojelua edistävään täydennyskoulutukseen. Laitteiden käyttöohjeet pitäisi löytyä niiden käyttöpaikoilta.

Jos sellaisia ei ole saatavilla, niitä voi tiedustella laitevalmistajalta.